зарар расондан

зарар расондан: to cause harm, to cause damage

Ҳавои ифлос ба саломатӣ зарари калон мерасонад.
Dirty air causes great harm to one’s health.
Баъзе намуди алафҳои бегона кам рӯянд ҳам, метавонанд зарари ҷиддӣ расонанд.
Some kinds of weeds, even if only a few grow, can cause serious damage.

Bonus:
Synonym: зиён расондан

зарар: harm, damage (noun)
зараррасон: harmful (adj.)
зарар дидан: to be harmed
зарардида: harmed (adj.)

фиреб додан

фиреб додан: to lie

Онҳо маро фиреб доданд.
They lied to me.
Агар гӯем, ки мо гуноҳе надорем, худамонро фиреб медиҳем.
If we say that we have no sin, we lie to ourselves.

Bonus:
Synonym: дурӯғ гуфтан

фиреб: lie (noun)
додан: to give

фиребгар: liar
фиребдиҳӣ: lying
дилфиреб: incredible, enchanting (adj)
фиреб хӯрдан: to believe a lie

давом кардан

давом кардан: to last

Фасли зимистон аз 21 декабр то 20 март давом мекунад.
Winter lasts from 21st of December to 20th of March.
Ин ҷангҳо зиёда аз панҷоҳ сол давом карданд.
These wars lasted more than fifty years.

Bonus:
As you can see in the first sentence, names of months in Tajik aren’t usually capitalized. Also, the word фасл (season) is usually used in conjunction with the name of the season.

давом: continuation (noun)
давом додан: to continue

Learn more verbs by clicking on the verb tag.

ром кардан

ром кардан: to tame

Ром кардани шер мушкил аст.
It is difficult to tame a lion.
Ҳама гуна дарандагон ва парандагон, хазандагон ва ҳайвоноти баҳрӣ ба воситаи одамизод ром мешавад ва ром шудааст, валекин забонро ҳеҷ кас аз одамон ром карда наметавонад.
Every kind of wild animal and bird, reptile and sea animal can be tamed and has been tamed by man, but no human being can tame the tongue.

Bonus:
ром кардан: to tame
ром шудан: to be tamed

ромгар, ромкунанда: animal trainer, tamer
ромшуда: tamed, domesticated
ромнашаванда: untamable

иҷозат додан

иҷозат додан: to give permission

Ман ба онҳо иҷозат додам, ки ба Самарқанд сафар кунанд.
I gave them permission to travel to Samarkand.
Онҳо иҷозат намедоданд, ки мо одами аз худ калонро бо номаш ҷеғ занем.
They didn’t give us permission to call a person older than us by his name.

Bonus:
Synonym: рухсат додан

иҷозат гирифтан: to get permission

ба қатл расондан

ба қатл расондан: to kill, to murder

Магелланро соли 1521 дар яке аз ҷазираҳои Филиппин ба қатл расонданд.
They killed Magellan in 1521 on one of the islands of the Philippines.
Хитойиҳо сирри кирмакпарвариро махфӣ нигоҳ медоштанд ва агар касе ин сирро фош мекард, ба қатл мерасонданд.
The Chinese kept the secret of silkworm-raising hidden and if anybody revealed the secret they would kill him.

Bonus:
Synonyms: қатл кардан, куштан

қатл: murder

ба қатл расондан: to kill
ба қатл расидан: to be killed

ғунҷидан

ғунҷидан: to fit

Мо дар як мошин нағунҷидем.
We didn’t fit in one car.
Як хонача дорам, сарам ғунҷад, поям намеғунҷад, поям ғунҷад, сарам намеғунҷад.
I have a small house; if my head fits, my legs don’t fit; if my legs fit, my head doesn’t fit.

Bonus:
ғунҷондан: to make (something) fit
ғунҷоиш: capacity

пайравӣ кардан

пайравӣ кардан: to follow

Маро пайравӣ накун!
Don’t follow me!
Шумо ба кӣ пайравӣ карданӣ ҳастед?
Who do you want to follow?

Bonus:
Synonyms: таъқиб кардан

You can use this verb for following somebody physically, for following somebody’s teaching, for following something (like an example), or pursuing something (like wealth).

пайрав: follower

номидан

номидан: to call, to name

Вай Закарё ном дошт ва занашро Элисобат меномиданд.
He was called Zachariah and his wife was named Elizabeth.
Дар чоркунҷа суммаи дарозии тарафҳоро периметр меноманд.
The sum of the lengths of the sides in a square is called the perimeter.

Bonus:
Synonym: ном додан

In Tajik it is less common to use the passive voice and more common to use the third person plural, as both of these sentences show. We could translate the first sentence, “He had the name Zachariah and they named his wife Elizabeth.” We could translate the second sentence, “They call the sum of the lengths of the sides in a square the perimeter.”

расондан

расондан: to deliver

Ҳавопаймо моро ба фурудгоҳи Самарқанд расонид.
The plane delivered us to Samarkand airport.
Ӯ маро фиристод, то ки бо ту гап зада, ин хабари хушро ба ту бирасонам.
He sent me to talk to you and deliver this good news to you.

Bonus:
расидан: to arrive

Example:
Ман расидам. I arrived.
Ҳавопаймо расид. The plane arrived.

In Tajik a causative verb is formed by  inserting он into another verb. So, расондан (alternatively, расонидан) means “to cause to arrive” or “to make (something or someone) arrive”. We could also translate расондан as “to bring” in both of the above sentences.

Some other causative verbs:
афтидан: to fall
афтондан: to drop, to cause (something) to fall
фаҳмидан: to understand
фаҳмондан: to explain (to make someone understand)
хӯрдан: to eat
хӯрондан: to feed (someone else)