пагоҳ

пагоҳ: tomorrow

Шумо пагоҳ кор мекунед?
Will you work tomorrow?
Ман пагоҳ бояд ба китобхона равам.
I need to go to the library tomorrow.

Bonus:
Synonym: фардо

пагоҳаш: the next day
пагоҳ-фардо: soon, in a day or two

дигар

дигар: other

Ғайр аз забони модарӣ донистани боз се-чор забони дигар хуб аст.
In addition to mother tongue, it is good to know three to four other languages.
Офтоб ба назари мо ба монанди дигар ситораҳои осмонӣ милт-милт намекунад, зеро ки Офтоб нисбат ба дигар ситораҳо ба мо наздиктар аст.
The sun doesn’t twinkle like the other stars in the sky because the sun is closer to us compared to the other stars.

Bonus:
According to context, дигар can mean other or another.
бори дигар: other time, another time
дигар хел: other kind, another kind
аз тарафи дигар: from the other side, from another side

кӯр

кӯр: blind

Кӣ гуноҳ кард: ин одам ё падару модараш, ки вай кӯр зоида шуд?
Who sinned: this man or his father and mother, that he was born blind?
Ҳаминашро медонам, ки ман кӯр будам ва акнун мебинам.
This I know, that I was blind and now I see.

Bonus:
Other meanings –
кӯр: blind person
кӯр: unwise; uninformed

кӯршавпарак: bat
кӯрмуш: mole

ҳамин

ҳамин: this (this very)

Дар ҳамин фасл дар кӯҳҳо барфу ях об мешавад.
In this season in the mountains the snow and ice melt.
Бо ҳамин роҳ рафтан гиред.
Keep on going on this road.

Bonus:
ҳамин рӯз: this (very) day, today
ҳамин хел: this (very) kind, like this
ҳамин ҷо: this (very) place, right here
ҳамин вақт: this (very) time

аз ҳамин сабаб: for this reason

сарҳад

сарҳад: border

Сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон соли 1885 муқаррар карда шудааст.
The border of Tajikistan with Afghanistan was established in the year 1885.
Баҳори соли 1812 Бонапарт Наполеон беш аз нисфи лашкари худ ба сарҳадҳои ғарбии Русия наздик овард.
In the spring of 1812 Napolean Bonapart brought more than half of his army near the eastern borders of Russia.

Bonus:
Synonym: марз

сарҳадбон: border guard
сарҳадро бастан: to close the border

To use as an adjective, add ӣ –
ҳодисаи сарҳадӣ: border incident
ноҳияҳои сарҳадӣ: border regions

пиёз

пиёз: onion

Бисёр таомҳои тоҷикиро бо пиёз мепазанд.
Many Tajik dishes are cooked with onions.
Аввал гӯшт, пиёз, сабзиро бирён мекунанд.
First fry the meat, onions and carrots.

Bonus:
Notice that both of today’s sentences are written in the third person plural, but not translated into English that way.
Sentence #1: In Tajik the passive tense is not used as much as in English. The third person plural is usually used instead.
Sentence #2: In Tajik recipes are usually written in the third person plural, whereas in English they are usually written in the imperative.

пиёзи сабз: green onions
пиёзи ансул (or пиези анзур): Persian shallot

Short article about onions from the Tiroz website: Оё медонед ки пиёз қариб 500 намуд дорад (Did you know that there are nearly 500 types of onions).

таъйин кардан

таъйин кардан: to appoint

Кӣ туро бар мо сардор ва довар таъйин кардааст?
Who has appointed you leader and judge over us?
Ба корҳои давлатӣ шахсонро аз рӯи дониш ва ҳунарашон таъйин кардан лозим аст.
For government work it is necessary to appoint people according to their knowledge and skill.

Bonus:
таъйин шудан: to be appointed
таъйиннома: letter of appointment (for example, to a new job or position)

таъйиншуда: appointed
Examples –
рӯзи таъйиншуда: appointed day
вақти таъйиншуда: appointed time
бинои таъйиншуда: appointed building

фикр

фикр: thought, opinion

Фикри шумо фикри нав не.
Your thought is not a new thought.
Ҳозир фикри ҳамаро шунидан лозим.
Now it is necessary to hear everyone’s opinion.

Bonus:
Synonyms: андеша, хаёл

ба фикри ман: in my opinion
фикр кардан: to think
фикрӣ: mental
кори фикрӣ: mental work

озодфикр: free-thinking
парешонфикр: scatter-brained
ҳамфикр: like-minded

дар бораи

дар бораи: about

Нилуфар дар бораи шавҳараш бо ишқу муҳаббат ва ҳурмату эҳтиром гап мезанад.
Nilufar talks about her husband with love and respect.
Ҳар он чи рост аст, ва пок аст, ва хушоянд аст, дар бораи онҳо фикр кунед.
Whatever is true, and is pure, and is lovely, think about those.

Bonus:
Synonym: дар хусуси

In Tajik two synonyms (or words with close meaning) are often used together, connected with у (and), as we see in the first sentence.
ишқу муҳаббат: both words mean love
ҳурмату эҳтиром: honour and respect