растанӣ

растанӣ: plant

Бисёр ҳашаротҳо дар паҳн шудани тухми растаниҳо кумак мерасонанд.
Many insects help to spread the seeds of plants.
Дар рӯйи замин тақрибан 250 ҳазор намуди растаниҳои гулдор мавҷуд аст.
On the face of the earth there are about 250 thousand types of flowering plants.

Bonus:
растанишинос: botanist
растанишиносӣ: botany
растанипарвар: horticulturalist, plant-grower
растанипарварӣ: horticulture, plant-growing

кумак расондан

кумак расондан: to help, to give help

Шумо бояд ба ӯ кумак расонед!
You need to help him!
Ҳеҷ кас ба ӯ кумак намерасонд ва ҳатто аҳамият намедод.
Nobody helped him and they didn’t even pay any attention to him.

Bonus:
Synonyms: мадад расондан, ёрӣ расондан, кумак кардан

You can add an adjective to describe the kind of help, for example –
кумаки тиббӣ расондан: to give medical help
кумаки ҷиддӣ расондан: to give serious help
кумаки калон расондан: to give a lot of help
кумаки техникӣ расондан: to give technical help

бо хурсандӣ

бо хурсандӣ: happily, with happiness

Онҳо ба як вилояти дурдаст рафта, хар ду бо хурсандӣ зиндагонӣ карданд.
They went to a distant region and both lived happily.
Вақте ки вориди Уршалим шудем, онҳо моро бо хурсандӣ қабул карданд.
When we arrived in Jerusalem, they received us with happiness.

Bonus:
Adding the suffix -ӣ to an adjective changes it to a noun.
хурсанд: happy
хурсандӣ: happiness
бо хурсандӣ: with happiness, happily

Some other examples:
ором: peaceful, quiet
оромӣ: peacefulness
бо оромӣ: peacefully, quietly
душвор: difficult
душворӣ: difficulty
бо душворӣ: with difficulty
осон: easy
осонӣ: ease
бо осонӣ: with ease, easily

мо

мо: us

Ҳеҷ кас ба мо аҳамият намедод.
Nobody paid attention to us.
Мо ӯро дӯст медорем, чунки аввал ӯ моро дӯст дошт.
We love him, because first he loved us.

Bonus:
See also –
мо: we
мо: our

When мо is the subject of the sentence, it is translated “we”.
Мо рафтем. We went.
Мо шуморо дидем. We saw you.

As a possessive, мо is translated “our”.
хонаи мо: our house
виҷдони мо: our conscience

Мо is translated “us” when it is the object of the sentence, as in today’s second sentence.
Онҳо моро диданд. They saw us.
Ӯ моро ба хонаи худ овард. He brought us to his house.

Мо is also translated “us” when it is used after a preposition, as in today’s first sentence.
барои мо: for us
катӣ мо, бо мо: with us
ба мо: to us
аз мо: from us

аҳамият додан

аҳамият додан: to pay attention to, to give importance to

Дар вақти интихоби сӯзан ба сифати он аҳамият додан лозим аст.
When choosing a needle, it is necessary to pay attention to its quality.
Вай бо ангушт бар рӯи замин менавишт ва ба онҳо аҳамият намедод.
He wrote on the ground with his finger and didn’t pay any attention to them.

Bonus:
Synonym: диққат кардан

Opposite:
аҳамият надодан: to not pay attention to, to disregard

аҳамият: importance
аҳамияти таърих: the importance of history
аҳамият доштан: to have importance, to be important
кам аҳамият додан: to give little importance to, to undervalue

корд

корд: knife

Корду қайчӣ аз пӯлод сохта мешаванд.
Knives and scissors are made from steel.
Барои он ки дар вақти реза кардани пиёз оби чашм нарезад, кордро зуд-зуд ба оби хунук тар карда истодан лозим аст.
To keep your eyes from watering while cutting onions, it is necessary to wet the knife often with cold water.

Bonus:
кордча, кордак: small knife
корди дудама: double-edged knife
нуги корд: tip of the knife

Tajik Proverb
Кордро аввал ба худат зан, дард накунад, ба дигар кас зан. First hit yourself with the knife, and if it doesn’t hurt, then hit somebody else.

хавфнок

хавфнок: dangerous, terrible

Дар уқёнуси кушод сунами барои киштиҳо он кадар хавфнок нест.
In the open ocean tsunamis are not that dangerous for ships.
Аксарияти лӯндакирмҳо муфтхӯри хавфноки растанӣ, ҳайвонот ва одам мебошанд.
The majority of roundworms are dangerous parasites of plants, animals and people.

Bonus:
Synonym: хатарнок, тарснок

The suffix нок can be added to a noun to form an adjective. Here are some more examples –
нам: moisture
намнок: damp
абр: cloud
абрнок: cloudy
ғазаб: anger
ғазабнок: angry
дард: pain
дарднок: painful
заҳр: poison
заҳрнок: poisonous
фоида: benefit
фоиданок: beneficial

муфтхӯр

муфтхӯр: parasite

Дар байни ҳайвонҳои якҳуҷайра миқдори зиёдашон муфтхӯранд.
Among the single-celled organisms, many of them are parasites.
Ҳайвонеро, ки дар бадани он муфтхӯр зиндагӣ мекунад, «хӯҷаин» меноманд.
The animals that the parasites live on are called the host.

Bonus:
This word can also be an adjective:
растаниҳои муфтхӯр: parasitic plants
ҳайвоноти муфтхӯр: parasitic animals

муфтхӯрӣ: parasitism
муфтхӯрӣ кардан: to parasitize; to live on (or in), as a parasite

Some parasites –
шуллук: leech
кайк: flea
кана: tick
ламблия: giardia lamblia
бандкирм: tapeworm
лундакирм: roundworm

This word can also be used to describe a person who takes advantage of another, a freeloader.

муқаддас

муқаддас: holy, sacred

фил дар Тайланд ҳайвонҳои муқаддас ҳисобида мешавад.
Elephants are considered to be sacred animals in Thailand.
Кафшҳоятро аз пойҳоят каш, зеро ҷое ки дар он истодаӣ, замини муқаддас аст.
Take the shoes off your feet, because the place where you are standing is holy ground.

Bonus:
Synonyms: пок, соф, тоза, азиз

китоби муқаддас: holy book
шаҳри муқаддас: holy city
бӯсаи муқаддас: holy kiss

As a noun –
муқаддас: saint
муқаддасон: saints

The word муқаддас has Arabic origins. Notice the same three root consonants (қдс) in these words.
қудсият: holiness
Рӯҳулқудс: Holy Spirit