насл

насл: generation

Ҳамаи наслҳо аз Иброҳим то Довуд чордаҳ насл аст.
All the generations from Abraham to David is fourteen generations.
Глаукома хосияти ирсӣ дошта, аз насл ба насл мегузарад.
Glaucoma, having a hereditary quality, passes from generation to generation.

Bonus:
насли нави олимон: new generation of scientists
насли ҷавони ҳозира: younger generation (of today)
аз насл ба насл: from generation to generation

таркиб

таркиб: composition

Ҳар як ҷангал аз ҳамдигар аз рӯйи таркиби набототаш фарқ мекунад.
Every forest differs from one another on account of the composition of its plant life.
Лӯбиё дар таркибаш оҳани зиёд дорад.
Beans have a lot of iron in their composition.
(Beans contain a lot of iron.)

Bonus:
Notice that the second sentence in Tajik is in the singular, whereas in English it sounds better in the plural.

Words with the pattern TAccvc (c=consonant; v=vowel) are usually Arabic in origin. Often a related word can be found beginning with MY and having the same consonants.
мураккаб: (adj.) complex; composed of many things; complicated

таркиби луғавӣ: lexical composition; vocabulary

From Standard Tajik-English dictionary (R. Olsen)
Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои арабӣ хеле зиёданд.
There are a lot of Arabic words in the Tajik vocabulary.

таом

таом: food, meal

Дар он ҷо таоми миллӣ мепазанд.
They cook national food there.
Таоми якумро барои ҳар як кас дар коса медиҳанд.
The first food (first course) is given to each person in a bowl.

Bonus:
From Tajik dictionary –
таом: ҳар чизи хӯрданӣ, хӯрок

таоми гарм: hot food, hot meal
обу таом: food and drink
таомхона: restaurant
таомпаз: cook

сатҳ

сатҳ: surface, surface area

Дар рӯз Офтоб сатҳи Заминро гарм менамояд.
In the day the sun warms the surface of the earth.
Пиряхи рӯизаминӣ қариб тамоми сатҳи Антарктидаро фаро гирифтааст.
A continental glacier covers almost all of the surface of Antarctica.

Bonus:
сатҳи Замин: the surface of the earth
сатҳи об: the surface of the water
сатҳи Моҳ: the surface of the moon
сатҳи Миррих: the surface of Mars
аз сатҳи баҳр: from the surface of the sea; above sea level

таваллуд ёфтан

таваллуд ёфтан: to be born

Ман дар яке аз районҳои водии Вахш таваллуд ёфтам.
I was born in one of the regions of the Vaksh valley.
Садриддин Айнӣ 15 апрели соли 1878 дар деҳаи Соктареи вилояти Бухоро таваллуд ёфтааст.
Sadriddin Aini was born on the 15th of April 1878 in the village of Soktare in the district of Bukhara.

Bonus:
Synonyms: ба дунё омадан, тавлид шудан, зоида шудан

The word таваллуд (birth) is Arabic in origin. Notice the same three root consonants (в, л, д) as in волидайн (parents).

эҳтиёҷ доштан

эҳтиёҷ доштан: to need

На тандурустон, балки беморон ба табиб эҳтиёҷ доранд.
It is not the healthy, but the sick who need a doctor.
Падари шумо медонад, ки шумо ба ин чизҳо эҳтиёҷ доред.
Your father knows that you need these things.

Bonus:
эҳтиёҷ: need, necessity (noun)
доштан: to have
эҳтиёҷ доштан: to have a need (for)

The word эҳтиёҷ is Arabic in origin. Notice the same three root consonants (ҳ, т, ҷ) in мӯҳтоҷ (needy).

воқеа

воқеа: event, happening

Ин воқеа дар охири соли 1930 ба вуқӯъ омад.
This event happened at the end of the year 1930.
Воқеа аз ҳамин сар шуд, ки ман бо модарам ҷанг карда, аз хона гурехтам.
The event started like this, I had an argument with my mother and I left the house.

Bonus:
Synonyms: ҳодиса, пешомад, рӯйдод

воқеаҳои байналхалқӣ: international events
воқеаи таърихӣ: historical event

алалхусус

алалхусус: especially, particularly

Нӯшокии дӯстдоштаи тоҷикон чой мебошад, алалхусус чойи кабуд.
The favourite drink of Tajiks is tea, particularly green tea.
Шаҳрҳои ҷумҳурии мо, алалхусус Душанбе, хеле зебо ҳастанд.
The cities of our country, especially Dushanbe, are very beautiful.

Bonus:
Synonym: хусусан

машҳур

машҳур: famous

Шаҳри Турин бо заводи автомобилсозии ширкати «Фиат» машҳур мебошад.
The city of Turin is famous for the car making factory of the Fiat company.
Маликушшуаро Баҳор яке аз шоирони машҳури кишвари Эрон мебошад.
Malek o’Shoara Bahar is one of the famous poets of the country of Iran.

Bonus:
Synonyms: номдор, номбар, шӯҳратёфта

машҳур кардан: to make famous
машҳур шудан: to become famous
дар ҷаҳон машҳур шудан: to become world-famous

This word is Arabic in origin. Notice the same root consonants (ш, ҳ, р) in –
шӯҳрат: fame, reputation (noun)

маросим

маросим: ceremony

Маросимҳои тоҷику узбек фарқ доранд.
There is a difference between Tajik and Uzbek ceremonies.
Ҳар як халқ ид ва маросимҳое дорад, ки онро ба таври хос ҷашн мегирад.
Every people group has holidays and ceremonies that they celebrate in a special way.

Bonus:
маросими никоҳ: marriage ceremony
маросими дафн: burial ceremony
маросимҳои динӣ: religious ceremonies

маросимӣ: ceremonial