хурсандӣ

хурсандӣ: happiness, joy

Хурсандии ту хурсандии ман аст.
Your happiness is my happiness.
Хурсандӣ ба мотам табдил ёфт.
Joy turned into mourning.

Bonus:
Synonym: шодӣ
The adjective, хурсанд, is made into a noun by adding the suffix ӣ.
хурсанд: happy, joyful
хурсандӣ: happiness, joy
Other examples of changing an adjective into a noun by adding the suffix ӣ:
ором, оромӣ: peaceful, peacefulness
сер, серӣ: full, fullness
миннатдор, миннатдорӣ: grateful, gratefulness
Here are a couple more examples. If the adjective ends in a vowel, the suffix is гӣ:
гурусна, гуруснагӣ: hungry, hunger
ташна, ташнагӣ: thirsty, thirst


беҳтар

беҳтар: better

Аз хунукӣ гармӣ беҳтар аст.
Warmth is better than cold.
Додан аз гирифтан беҳтар аст.
To give is better than to receive.

Bonus:
Synonyms: хубтар, нағзтар
A quick google search shows that беҳтар is used more often than хубтар and нағзтар (at least on the internet).
Беҳтар is the comparitive form of беҳ (good). Synonyms for беҳ are хуб and нағз.

мавсимӣ

мавсимӣ: seasonal

Понздаҳ ҳазор дона гулҳои мавсимӣ шинонида шуданд.
Fifteen thousand seasonal flowers were planted.
Булбул чун паррандаи мавсимӣ зимистонро дар мамлакатҳои гарм мегузаронад.
The nightingale as a seasonal bird spends the winter in warm countries.

Bonus:
мавсим: season (noun)
мавсимӣ: seasonal (adj.)
Adding the suffix -ӣ to a noun makes it an adjective.
бодҳои мавсимӣ: seasonal winds
коргари мавсимӣ: seasonal worker

пистазор

пистазор: pistachio orchard

Пас аз чор соат мо ба пистазор расидем.
We arrived at the pistachio orchard after four hours.
Дар кӯҳҳои мо пистазор бисёр аст.
In our mountains there are many pistachio orchards.

Bonus:
Писта means both pistachio and pistachio tree.
The suffix -зор means “place of”. Some other words with the suffix -зор –
алафзор: field, pasture (алаф: grass)
ангурзор, токзор: vineyard (ангур: grape, ток: vine)
хорзор: a place with lots of thorn bushes (хор: thorn)
гулзор: flower garden, a place where lots of flowers grow (гул: flower)

ҷинояткор

ҷинояткор: criminal

Ҷинояткор бо мақсади дуздӣ ба бонк даромад.
The criminal entered the bank with the intention of theft.
Агар симкортатро ҷинояткор истифода кунад, ту ҳам ҷинояткорӣ.
If a criminal uses your SIM card, you are also a criminal.

Bonus:
When you add the suffix кор to a noun, you produce another noun that is person.
In this case, ҷиноят means crime. The person that does the crime is ҷинояткор.
For more examples of adding the suffix кор to a noun to make another noun that is a person, see this pdf: Expand Your Vocabulary: Suffixes.

асосгузор

асосгузор: founder

Асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ буд.
The founder of the nation of Tajiks was Ismoil Somoni.
Алхоразмӣ асосгузори илми алҷабр мебошад.
Al-Khwarizmi is the founder of Algebra.

Bonus:
асос (foundation) + гузор (from гузоштан: to put) = founder, one who lays(puts) the foundation.
Combining a noun with the suffix гузор gives a new word that is usually a person who lays or puts something. Examples:
имзогузор: signer
сармоягузор: depositor
қонунгузор: legislator
баҳогузор: valuer

калонтар

калонтар: bigger

Ин боғ аз он боғ калонтар аст.
This garden is bigger than that garden.
Салим нисбат ба Раҳим калонтар аст.
Salim compared to Rahim is bigger.

Bonus:
калон: big
калонтар: bigger
калонтарин: biggest
For an intermediate lesson on comparatives and superlatives download this pdf: Comparatives and Superlatives.

фоиданок

фоиданок: beneficial

Себи хушк низ монанди себи тару тоза фоиданок аст.
A dried apple also, like a fresh apple, is beneficial.
Ҳама чиз барои ман равост, лекин на ҳар чиз фоиданок аст.
Everything for me is permissible, but not everything is beneficial.

Bonus:
Adding the suffix нок to a noun forms an adjective. You can think of нок as meaning “full of” or “with”. Фоида means benefit, so фоида + нок = with benefit, or beneficial. Sometimes you can add the suffix нок or the prefix пур to get two words with the same meaning, for example пурсабр = сабрнок = patient. More examples:
пурдард = дарднок = painful
пурихтисос = ихтисоснок = skilled
пурдаҳшат = даҳшатнок = terrifying
Apparently partridges are beneficial. You can read about that here: Кавк хеле фоиданок аст

women’s

занона: women’s

Ту аз мағоза либоси занона харидӣ?
Did you buy women’s clothing from the shop?
Обкашонӣ имрӯз кори занона шудааст.
Today fetching water has become woman’s work.

Bonus:
Adding the suffix она to a noun forms an adjective. Занона could also be translated as “feminine”, “for woman” or “womanly”. Likewise, мардона could be translated as “men’s”, “masculine”, “manly” and “for men”. If the noun ends in a vowel the suffix is гона, as in бачагона – children’s, of children.

хоболуд

хоболуд: sleepy, tired

Ва омада, боз онҳоро хуфта ёфт, зеро чашмонашон хоболуд буд.
And coming, he found them asleep again, because their eyes were tired.
Онҳо сахт хоболуд буданд.
They were very sleepy.


Bonus:
хоболуд = хоб + олуд.

Some other words with олуд suffix – хунолуд: bloody, ғазаболуд: angry, хоколуд: dirty, чанголуд: dusty. If you can think of others please share them in the comments.