сухан буридан

сухан буридан: to interrupt

Собир сухани Сафарро бурид.
Sobir interrupted Safar.
Шариф чизе гуфтанӣ буд, лекин Шодӣ боз сухани ӯро бурид.
Sharif wanted to say something, but Shodi interrupted him again.

Bonus:
As the examples show, to use this verb the form is сухани касеро буридан.
It literally means “to cut (somebody’s) speech”.
Synonym: гап буридан
In every day speech гап буридан is more common than сухан буридан.
“Мебахшед, гапатонро буридам.”: “Sorry, I interrupted you.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.